Lapin sairaanhoitopiiri

Kohti maakunnallista sotea mentäessä on mahdollista tuottaa palveluja uusilla konsepteilla nykyiset organisaatiorajat ylittäen.

Projektissa selvitettiin, mikä on tarpeenmukainen sairaansijamäärä Rovaniemellä ja miten olisi mahdollista ja/tai tarkoituksenmukaista toiminnallisesti yhdistää Lapin sairaanhoitopiirin somaattiset vuodeosastot, Rovaniemen kaupungin akuuttiosastot ja kuntoutusosasto sekä Lapin kuntoutuksen laitoskuntoutus.

Tavoite

Selvittää, saataisiinko Lapin sairaanhoitopiirin alueen sairaansijojen toiminnallisella yhdistämisellä hyötyjä ja mikä on tarpeenmukainen sairaansijamäärä Rovaniemellä

Aineisto

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon aineistot vuodeosastojaksoista sekä käynneistä

Toteutusajankohta

elokuu–joulukuu 2016

Tulokset

Sairaansijamäärien tarvearviot eri palvelukokonaisuuksissa

Toteutus

Toiminnan kehittämiseksi tarvittiin aluksi hyvä ymmärrys ja näkemys asiakkaiden palvelujen käytöstä, palveluketjuista sekä ohjautuvuudesta palveluverkostossa. Asiakasprofilointi sekä vuodeosastotoiminnan ja niiden rajapintojen analysointi tehtiin perinteisiä tilastotyökaluja sekä omaa prosessienlouhinnan työkaluamme eDromosia hyödyntämällä.

Luotuja toiminnan nykytilankuvauksia käytettiin keskustelun ja kehittämisen pohjana järjestetyissä työpajoissa. Kattava ja mahdollisimman tarkka ymmärrys nykyisestä toiminnasta mahdollisti ongelma-/kehittämiskohteiden identifioinnin ja loi validin vertailupohjan muutosten tarkastelulle uusissa malleissa.

Työpajoissa luodut uudet toimintamallit arvioitiin laskennallisesti tapahtumapohjaisen simuloinnin avulla. Malliin kuvattiin eri palvelukokonaisuudet sekä asiakkaiden ohjautuvuus eri palvelukokonaisuuksiin. Päätavoitteena oli selvittää kuinka paljon nykyisin sairaalajaksolla olevia potilaita olisi mahdollista hoitaa muiden palvelujen piirissä kuin sairaalaympäristössä, joten asiakasjoukko segmentoitiin systemaattisesti eri hoitokokonaisuuksiin.

Tuloksia

sairaansijojen tarve korkeintaan

0

jopa

0%
vähemmän sairaansijoja
Lopputulos

Simuloinnissa jokaisen palvelun osalta tarkasteltiin samanaikaisesti kyseisessä palvelussa hoidettavana olevien määrää. Tämä toimi mittarina etsittäessä vastausta projektin pääkysymykseen: ”Mikä on tarvittava sairaansijojen määrä Rovaniemellä tulevaisuudessa?”. Vuodeosastojen osalta tarvittava sairaansijamäärä on tehtyjen luokittelujen ja määritysten mukaan 165–169. Tämä tarkoittaa sairaansijamäärän vähenemistä nykyisellä vuodeosastolla ja sairaalan sisällä 29–30,5 %:lla.