Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä haluttiin vähentää monisairaiden erikoissairaanhoidon käyntimääriä ja lisätä asiakkaan osallisuutta. Tämä edellytti ymmärryksen kasvattamista toiminnan nykyisestä organisoinnista ja monisairaiden koordinoidumman hoidon mallintamista.

Tavoitteet

1. Selvittää, miten monisairaan asiakkaan hoitoprosessia voidaan kehittää verkostomaisella toimintatavalla, digitalisaation keinoin.

2. Selvittää, minkälaiset vaikutukset erilaisilla digitaalisilla ja toiminnallisilla ratkaisuilla olisi organisaation toimintaan tehokkuuden ja kustannusten näkökulmista.

Aineisto

 Tapahtuma-aineisto Efficasta

Toteutusajankohta

marraskuu 2015–huhtikuu 2016

Tulokset

Digitalisaation avulla voidaan vähentää merkittävästi terveydenhuollon asiointipalveluiden käyttöä.

Toteutus

1. Nykytilan kuvaus

Hankkeen aluksi visualisoitiin monisairaiden palvelukäyttöä eri tavoin. Näin luotiin mahdollisimman kattava, tietoperusteinen kokonaiskuva toiminnan nykyisestä organisoinnista. Visualisointeja toteutettiin sekä palvelujakson, käyntityypin että erikoisalan mukaan.

Olennaisena osana oli selvitys kustannusten jakautumisesta erikoisaloittain. Erikoisalojen tutkimisen lopuksi asiakkaista muodostettiin asiakasprofiilit kertyneiden eri erikoisalakäyntien lukumäärän mukaan.

2. Simulointi

Kun nyky- ja tavoitetiloja kuvaavat mallit olivat valmiita, laadittiin erilaisia skenaarioita ja arvioitiin muutosten vaikutusten suuruutta suhteessa nykytilaan. Tarkastelunäkökulmia olivat erityisesti käyntimäärät, käynteihin liittyvät kustannukset ja resurssien käyttöasteet.

Tilaaja osallistui skenaarioiden määritystyöhön, kuten siihen, minkä muutosten yhteisvaikutusta simuloinnin avulla haluttiin todennettavan. Simulointimallin avulla testattiin lukuisia eri skenaarioita ja analysoitiin eri ratkaisuvaihtoehtojen yksittäis- sekä yhteisvaikutuksia.

Lopputulos

Prosessien mallintaminen tarjosi erinomaisen lähtökohdan toiminnan kehittämisen arvioinnille ja analysoinnille. Hankkeessa tuotetut analyysit toimivat päätöksenteon tukena.

Tuloksia

jopa

0%
vähemmän uusintakäyntikustannuksia

jopa

0%
säästö kokonaiskustannuksista