Muonio

Syksyllä 2015 Muonion kunnanvaltuusto teki päätöksen uuden terveyskeskuksen rakentamisesta Muonioon. Rakennussuunnittelua varten kunta tilasi Synesalta palvelu- ja resurssitarve-ennusteen vuosille 2015–2045 avoimia tietolähteitä käyttämällä.

Tavoite

Saada käsitys terveyskeskuksen tilatarpeesta käynnistyvää rakennussuunnittelua varten.

Käytetyt työkalut

Ennusteiden visualisointi taulukoiden ja kaavioiden avulla sekä Synesan asiantuntemus

Aineisto

Avoimista tietokannoista saatu tilastotieto (Tilastokeskus, Sotkanetti, Hyvinvointikompassi, THL, KELA jne.)

Muonion kunnan ja Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän hallussa ollut tilastotieto ja -materiaali

Toteutusajankohta

maaliskuu–huhtikuu 2016

Tulokset

Visuaalisesti sekä sanallisesti kuvatut ennusteet palvelutarpeen ja resurssitarpeiden muutoksesta nykyhetkestä 2040-luvulle

Toteutus

Selvityksen pohjalle kerättiin eri tietokannoista toisiaan täydentävää dataa. Tulokset analysoitiin ottaen huomioon väestössä tapahtuvien muutosten vaikutus palvelutarpeeseen Muonion nykyisen palvelurakenteen mukaisesti. Lisäksi selvityksessä otettiin huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen uudistuksen tavoitteet sekä terveyden- ja vanhustenhuoltoa ohjaavat normit ja laatusuositukset.

Selvitys oli kolmiosioinen

Perusterveydenhuolto

Ensimmäinen osio keskittyi perusterveydenhuollon toimintojen nykytilan analysointiin sekä ennustemallien tekemiseen erityisesti käyntimäärien ja resurssien osalta. Tarkastelun alla olivat erityisesti käynnit lääkärillä, käynnit sairaanhoitajilla sekä käynnit terveydenhoitajilla.

Vuodeosastotoiminta

Toisessa osiossa keskityttiin vuodeosastotoiminnan tarkasteluun kahden skenaarion avulla: (1) kunnassa on oma vuodeosasto (2) kunnassa ei ole omaa vuodeosastoa. Analyysien perusteella saatiin ymmärrys tarvittavasta vuodeosaston mitoituksesta ja esimerkiksi tehostetun palveluasumisen tarpeesta.

Vanhustenhuolto

Kolmannessa osiossa tarkasteltiin vanhustenhuoltoa.

Painopisteenä oli yli 75-vuotiaat ja heidän palvelutarpeensa muutos vuoteen 2045.

Tuloksia
Lopputulos

Lopputuloksena saatiin kokonaiskuva palvelutarpeen muutoksesta nykyhetkestä 2040-luvulle. Tulokset raportoitiin sekä sanallisesti että erilaisten graafien avulla.

Ennusteet resursseissa tapahtuvissa muutoksissa tehtiin usealla eri skenaariolla, joista jokainen tuotti hieman erilaisen lopputuloksen. Tämän vuoksi resurssitarve esitettiin suhteellisena, skaalautuvana arvona, jossa huomioitiin jokaisen eri skenaarion tuottamat tulokset.

Palvelutarpeen analyysi ja siihen pohjautuvat resurssiennusteet toimivat suunnitteilla olevan hyvinvointikeskuksen tilasuunnittelun lähtökohtana.