Sote-Savotta

Lapin Liiton Lapin Sote-Savotta -hankkeelle tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin ja analysoitiin terveyskeskusten vuodeosasto- ja kuntoutustoimintaa Lapin viidentoista kunnan alueella.

Hankkeessa muodostettiin neljä erilaista toimintamallia, joiden vaikutuksia sekä kustannuksiin että toiminnan rakenteeseen arvioitiin tapahtumapohjaisen simuloinnin avulla.

Tavoite

Luoda nykyiselle toiminnalle vaihtoehtoisia toimintamalleja, joilla vastataan tarkoituksenmukaisesti erilaisiin asukkaiden tilapäisiin ympärivuorokautisiin lähipalvelutarpeisiin.

Aineisto

Kuntakohtainen, vuodeosastotoiminnasta kerätty kattava osastojaksotieto kolmen kunnan alueelta sekä avoimista tietolähteistä kerätty tilastotieto. Perustietoa palvelurakenteista sekä kehittämistarpeista kerättiin haastatteluin.

Toteutusajankohta

tammikuu–marraskuu 2016

Tulokset

4 erilaista toimintamallia ja arvio niillä saavutettavista kustannussäästöistä sekä toiminnan rakenteesta

Toteutus

Kerätystä aineistosta tehdyt visuaaliset aineistoanalyysit toimivat kehittämisideoinnin ja tapaamisten lähtökohtana. Lisäksi kuntakohtaiset kehittämisen lähtökohdat selvitettiin haastatteluiden avulla. Haastatteluiden pohjalta täydennettiin lähtötilanteen tietoja muun muassa käytössä olevista vuodepaikoista sekä haasteista ja kehittämistarpeista.

Hankkeen aineistoanalyysia sekä hankkeiden tuloksia esiteltiin kahdesti virtuaalisissa palavereissa. Lisäksi järjestettiin työpaja, jossa osallistujat olivat mukana muodostamassa erilaisia toimintamalleja tarvittavine kriteereineen ja määritteineen.

Aineistoanalyysien, virtuaalitapaamisten sekä työpajan perusteella muodostettiin 4 erilaista toimintamallia. Muodostettuihin malleihin pyydettiin näkemyksiä ja tarkennuksia sähköpostilla työpajan jälkeen. Toimintamalleista kehitettiin simulointimallit, joiden avulla arvioitiin eri vaihtoehtojen vaikutuksia sekä kustannuksiin että toiminnan rakenteeseen.

Tuloksia

0
vaihtoehtoista toimintamallia

jopa

0%:n
kustannussäästöt
Lopputulos

Neljä mahdollista toimintamallia analysoitiin ja vertailtiin tapahtumapohjaisen simuloinnin avulla. Eri toimintamallien arvoinnissa huomioitiin säästöjen siirtyminen muihin palvelukokonaisuuksiin, sillä vaikka asiakas voidaan hoitaa halvemmalla muissa palveluissa, myös halvemmat mallit synnyttävät samalla kuluja.

Simuloinnin perusteella luodut neljä mallia toisivat säästöjä 8,5 miljoonaa – 9,5 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannukset huomioiden euromääräisesti suurimmat säästöt saataisiin nykyisen vuodeosastorakenteen mukaisella kuntoutusmallilla (malli 2) tai viiden vuodeosaston mallilla, jossa jokaiseen seutukuntaan sijoitettaisiin yksi vuodeosasto (malli 3). Malli 2 toisi noin 40,3%:n säästöt vuodeosastokustannuksiin. Malli 3 on puolestaan vuodeosastokustannuksien näkökulmasta jopa parempi, noin 45,7%:n säästöt vuodeosastokustannuksiin. Kokonaiskustannukset huomioiden alueellinen säästöpotentiaali molemmissa malleissa noin 9,5 miljoonaa euroa.