KSSHP Uusi Sairaala

Keski-Suomeen on rakenteilla uusi sairaala, jonka on tarkoitus olla toiminnassa vuonna 2020. Uusi sairaala tuo mukanaan paitsi uudet tilat myös uudistetut toimintatavat, joiden toimivuudesta Synesa tuotti tietoa. Synesa toimi uusien osaamiskeskusten, dialyysitoiminnan toimintamallien ja tilasuunnittelun tukena. Taustalla hyödynnettiin potilasvirta-analyysia ja sen pohjalta kehitettyjä simulointimalleja.

Tavoite

Tuottaa tietoa uusien tilojen, toimintatapojen ja logistisen toiminnan toimivuudesta

Aineisto

Effica-tietokannasta poimittu tilastotapahtumatieto ja sairaalan omat seurantaraportit sekä tilastot

Toteutusajankohta

tammikuu–lokakuu 2015

Vahvuuksistamme korostui
Tulokset

Tilaperusteinen toimintasuunnitelma osaamiskeskusten toiminnan organisoinnille ja määritykset henkilöstölogistiikalle (esimerkiksi ehdotus vaateautomaattien sijoittelusta ja määrästä).

Toteutus

Hankkeen alussa Effica-tietokannasta poimitusta aineistosta rakennettiin eDromosilla potilasvirtakuvaus. Analyysin pohjalta pystyttiin määrittämään tulevan sairaalan pohjatiedot esimerkiksi asiakkaiden saapumismääristä. Nämä pohjatiedot syötettiin kehitettyihin simulointimalleihin, joihin oli määritetty esimerkiksi potilaiden ohjausmekanismit uudessa sairaalassa.

Lisäksi toteutettiin henkilöstölogistiikan analysointia. Henkilöstölogistiikan simulointimalli rakennettiin pohjapiirustuksen päälle, jolloin sen avulla saatiin graafinen kuvaus henkilöstön liikkumisesta sairaalassa. Analysoinnissa keskityttiin työvaatelogistiikan tarkasteluun sekä henkilökunnan liikkumisen suunnitteluun vuorokohtaisesti.

Tuloksia

suositeltiin

0:tä
noutopistettä työvaatteille

suositeltiin

0:ää
palautuspistettä työvaatteille
Lopputulos

Potilasvirta-analyysin lopputuloksena syntyi tilaperusteinen toimintasuunnitelma osaamiskeskusten toiminnan organisoinnille.

Henkilöstölogistiikan analyysin lopputuloksena puolestaan syntyi määritykset vaateautomaatin noutopisteiden määrälle, vaatteiden palautuspisteiden määrälle ja optimaaliselle sijoittamiselle sekä pukukaappien määrälle sekä sijoittamiselle. Vaateautomaattien sijoittelussa pystyttiin käyttämään hyväksi simulointimallin aikana havaittuja henkilöstön kulkureittejä ja sijoittamaan automaatit niin, että henkilöstön on helppo käyttää niitä.