Kerava

Synesa teki Keravan päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palvelutarpeen analyysin palveluiden kehittämisen tueksi. Hankkeessa haluttiin saada kokonaisvaltainen ymmärrys päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palveluiden tarpeesta sekä käytöstä ja näin luoda pohjaa mahdolliselle organisaatiomuutokselle.

Tavoite

Saada kokonaisvaltainen ymmärrys päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palveluiden tarpeesta ja käytöstä.

Aineisto

Keravan tietojärjestelmistä kerätty anonymisoitu sosiaali- ja terveydenhuollon tapahtuma-aineisto

Toteutusajankohta

huhtikuu–toukokuu 2015

Tulokset

Visuaalinen prosessikuvaus ja kehityskohteiden tunnistaminen työpajassa

Toteutus

Anonymisoidun käyntiaineiston avulla muodostettiin asiakasprofiilit sovittujen muuttujien mukaisesti. Muodostetuista ryhmistä muodostettiin eDromosilla visuaalinen potilasvirta-analyysi, josta pystyi hahmottamaan kunkin asiakasryhmän hoitopolun.

eDromosin avulla saatua nykytilan kuvausta hyödynnettiin pohjana työpajatyöskentelyssä, jossa kohdeorganisaation henkilöstö pääsi tunnistamaan organisaation kehittämiskohteita mielenterveys- ja päihdeasiakkuuksien osalta. Työpajassa asiantuntijamme toimivat aktiivisesti muutosjohtamisen tukena kehittämisideoiden tunnistamisessa ja arvioinnissa.

Lopputulos

Menetelmämme mahdollisti kaikkien käynti- ja hoitotietojen yhdistämisen anonymisoituun tunnisteeseen asiakaskohtaisesti, jolloin jokainen palvelutapahtuma voitiin sijoittaa ajallisesti oikeaan järjestykseen sekä kuvata palvelujen käyttö ja syntyneet hoitopolut kaikkine variaatioineen. Hoitopolkukuvauksista nähtiin eri hoitovaiheiden väliset asiakasmäärät sekä asiakkaiden synnyttämät käyntimäärät.

Lopputuloksena syntynyt kuvaus tarjosi hankkeessa erinomaisen lähtökohdan toiminnan kehittämisen ja integroinnin linjauksille, joilla tulevaa organisaatiomuutosta oli mahdollista viedä eteenpäin.