Espoo

Espoossa on käynnissä uuden kuntoutus- ja kotiutussairaalan rakentaminen Jorvin sairalaan viereen. Synesa oli mukana toteuttamassa uuden sairaalan osastokuntoutuslogistiikkaa sekä määrittämässä tilatarpeita jokaiselle uudelle osastolle. Hankkeen tavoitteena oli luoda niin logistiselta toiminnaltaan kuin toiminnan organisoinniltaan aivan uudenlainen malli nykyiseen verrattuna.

Tavoitteet

1. Saada tieto siitä, miten logistinen toiminta kannattaa toteuttaa.

2. Määrittää uusien rakentuvien osastojen tilatarpeet ja profiilit.

Aineisto

 Tapahtuma-aineisto Efficasta. Lisäksi hankittiin lisädataa käynnissä olevista potilaskuljetus- sekä kuntoutuspiloteista.

Toteutusajankohta

heinäkuu–joulukuu 2015

Vahvuuksistamme korostui
Tulokset

Kokonaiskuva eri vaihtoehtojen hyödyistä

Toteutus

Hankkeen alussa rakennettiin numeerinen ja visuaalinen kuvaus nykytilasta saatavilla olevan datan pohjalta. Nykytilan kuvauksen jälkeen rakennettiin simulointimallit, joiden avulla voitiin testata erilaisia mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Koska hankkeessa selvitetyt osakokonaisuudet olivat toisistaan riippumattomia, hankkeessa tehtiin kaksi erillistä simulointimallia, jotka perustuivat erityyppiseen nykytilan kuvaukseen. Alla on käsitelty kummankin tavoitteen mukaiset osakokonaisuudet omien otsikoidensa alla.

Logistisen toiminnan määrittely

1. Nykytilan kuvaus

Saatavilla olevan datan pohjalta selvitettiin, miten kuntoutustoiminta on tällä hetkellä organisoitu ja toteutettu.

Tämän tiedon pohjalta pystyttiin analysoimaan ja optimoimaan toiminta uudessa rakentuvassa sairaalassa.

2. Simulointi

Logistisen toiminnan simulointimalliin kuvattiin hyvin tarkkaan logistisen toiminnan periaatteet (mm. asiakkaiden saapumistiheys).

Simulointiin tehtiin useita erilaisia skenaarioita, joissa kuntoutus toteutettiin eri tiloissa ja eri resursseilla.

3. Lopputulos

Tieto, miten logistinen toiminta pitäisi resursoida sekä missä olisi kannattavinta toteuttaa kuntoutustoiminta kunkin osaston osalta.

Tilatarpeiden määrittely

1. Nykytilan kuvaus

Tilatarpeiden määrittelyä varten saatavilla olevasta datasta muodostettiin asiakasprofiilit – eli selvitettiin, minkälaisia asiakasryhmiä yksittäisistä kuntoutusasiakkaista muodostuu.

2. Simulointi

Tilatarpeiden simulointimallin avulla testattiin erilaisia tilaskenaarioita perustuen toiminnallisiin määritteisiin (esim. syntyneet saapumistiheys). Tiloille myös annettiin määritteitä (ovatko huoneet esimerkiksi vain tietyn potilasryhmän käytössä).

3. Lopputulos

Tapahtumapohjaisen simuloinnin avulla tarkasteltiin jokaista tulevaa osastoa omana kokonaisuutenaan, jolloin lopputuloksena saatiin osastokohtaiset tilamallit uutta sairaala varten.

Hankkeen lopputulos

Saatujen tulosten pohjalta oli helppo muodostaa kokonaiskuva eri vaihtoehtojen hyödyistä. Lisäksi muodostettiin tieto esimerkiksi uudessa sairaalassa tarvittavien osastojen määrästä.

Analyysien tulokset toimivat muutosjohtamisen tukena ja antoivat perustelut kaavailluille muutoksille.