Eksote

Synesa profiloi Etelä-Karjan sosiaali- ja terveyspiirissä paljon päivystyspalveluita tarvitsevat asiakasryhmät. Lisäksi hankkeessa selvitettiin, millä tavoin toimintamallia voidaan muuttaa, jotta päivystyspalveluiden resurssit kohdistuvat niille asiakkaille, joiden hoitoa ei voi toteuttaa muulla tavoin kuin päivystyspalveluiden avulla.

Tavoitteet

Profiloida potilasryhmät, joiden ei olisi välttämätöntä tulla päivystykseen vaan heidän asiansa voitaisiin hoitaa muulla tavalla.

Aineisto

 Päivystyspoliklinikan tapahtuma-aineisto (henkilöiden kontaktit, osastojaksot, toimenpiteet, diagnoosit)

Toteutusajankohta

huhtikuu–kesäkuu 2015

Tulokset

 eDromos-työkalun avulla päivystyspalveluiden käytöstä tuotettiin visuaalinen kuvaus, josta etsittiin päivystyspalveluiden kehityskohteita.

Toteutus

Hanke aloitettiin perehtymällä huolellisesti aineistoon ja sen rakenteeseen. Hankkeen aikana asiakkaaseen pidettiin säännöllisesti yhteyttä ja analyysin määritysehtoja tarkennettiin hankkeen kuluessa useaan otteeseen.

Hankkeessa menetelmänä oli eDromosilla toteutettu prosessien louhinta, joka mahdollisti laajan tapahtumamuotoisen aineiston käsittelyn ja visualisoinnin asiakasvirtakuvauksiksi. eDromosin lisäksi hankkeessa tuettiin eDromosin luomaa kuvaa perinteisemmillä tiedonlouhinnan menetelmillä. Vastauksia tarjottiin asiakasorganisaatiolle useissa eri muodoissa: sekä taulukkoina, diagrammeina että asiakasvirtakuvauksina.

Lopputulos

Hankkeen lopputuloksena saatiin kokonaiskuva päivystyspoliklinikalla asioivien diagnooseista, toimenpiteistä sekä muusta palvelukäytöstä päivystyksen ulkopuolella. Lisäksi tarkasteltiin asiakkaiden asiointitarvetta päivystyskäynnin jälkeen erilaisin aikaikkunoin.

Hankkeen jälkeen Synesa pystyi käyttämään hankkeessa esitettyjä tavoitteita tuotekehityksen tukena. eDromos-tuotteeseen luotiin muun muassa mahdollisuus tarkastella potilasvirtaa eri aikaikkunoiden avulla.