Toiminnan ja prosessien analysointi- sekä kehittämisprojektit, jotka räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti

Kanssamme toteutetut kehitysprojektit noudattavat alla esiteltyä vaiheistusta. Nykytilan analyysiin keskittyvät projektit sisältävät vaiheet 1–3, minkä jälkeen tulokset raportoidaan ja luovutetaan. Tapahtumapohjaisen simuloinnin projektit sisältävät kaikki esitellyt vaiheet.

Projektiemme vaiheistus
pala1
Vaihe 1: Projektin käynnistys

Kaikki projektimme tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa. Projekti alkaa sähköisellä tai kasvokkaisella tapaamisella, jossa sovitaan projektin tavoitteista, aikatauluista, yhteistyökäytännöistä ja tiedonkeruusta.

pala2
Vaihe 2: Tietojen keruu ja nykytilan analysointi

Asiakasorganisaation prosesseja, rakenteita ja toimintaprosesseja koskeva tieto kerätään. Kerätyn tiedon oikeellisuus varmistetaan. Nykytilasta rakennetaan projektin tavoitteiden kannalta oleelliset visuaaliset ja tilastolliset kuvaukset.

pala3
Vaihe 3: Nykytilan kuvauksen läpikäynti

Nykytilan kuvaus käydään asiakkaan kanssa läpi työpajatyöskentelyssä, joissa asiantuntijamme auttavat tunnistamaan kehityskohtia ja rakentamaan vaihtoehtoisia toimintamalleja. Työpajoja järjestetään yleensä vähintään yksi.

pala4
Vaihe 4: Simulointimallien kehittäminen

Työpajoissa tunnistettujen vaihtoehtoisten toimintamallien ja tehdyn nykytilan analyysin pohjalta asiantuntijamme rakentavat simulointimallit. Malleja muokataan ja tarkennetaan yhteistyössä asiakasorganisaation edustajien kanssa yhden tai kahden iteraatiokierroksen verran.

pala5
Vaihe 5: Vaihtoehtoisten toimintatapojen simulointi

Tapahtumapohjaisen simuloinnin avulla tutkitaan muodostettujen vaihtoehtoisten toimintamallien eroja ja tunnistetaan parhaat kehittämisvaihtoehdot haluttujen muuttujien suhteen. Asiakasorganisaation kiinnostuksen kohteena voivat olla esimerkiksi resurssit, tavoiteajat, tilojen käyttö tai kustannusten kertyminen.

pala6
Vaihe 6: Tulosten raportointi ja luovutus

Simulointitulokset esitellään ja käydään läpi asiakasorganisaation kanssa sähköisesti tai kasvokkain. Samalla arvioidaan, mikä kehitysideoista on paras vietäväksi käytäntöön. Projektin lopuksi Synesa raportoi tulokset kirjallisesti vaiheessa yksi sovitussa muodossa.