Facebook LinkedIn Twitter Home Youtube
eDromos®

Mikä on eDromos®?

eDromos® yhdistää ainutlaatuisella tavalla nykytilan toiminnan analysoinnin sekä tilannekuvan muodostamisen (prosessien louhinta), kehittämistarpeiden tunnistamisen (tiedon louhinta), ennustavan analytiikan (ohjaamaton koneoppiminen) sekä tulevaisuuden skenarioinnin simuloinnin avulla. Johda palveluita ja prosesseja tehokkaasti mahdollistamalla proaktiivinen johtaminen eDromos®-sovelluksen avulla. Nosta tiedolla johtaminen uudelle tasolle! Voit lukea lisää toiminnoista myös lataamalla PDF-esitteen.

Hahmota kokonaisuus

eDromos® perustuu toiminnasta kerätyn, reaaliaikaisen datan hyödyntämiseen. Datan perusteella toiminta ja prosessit analysoidaan ja visualisoidaan automaattisesti yhdeksi kokonaisvaltaiseksi tilannekuvaksi. Muodostuvasta tilannekuvasta nähdään kuinka hyvin toiminta vastaa suunniteltua, missä ovat isoimmat poikkeamat sekä kehitystarpeet ja mitkä ovat mahdolliset syyt toiminnassa esiintyville ongelmille.

Tee viisaita päätöksiä

eDromos®-sovelluksen avulla on mahdollista tehdä ennusteita toiminnan kehittymisestä ja sen lisäksi simuloinnin keinoin testata erilaisten muutosten vaikutusta prosessien ja palvelujen toimintaan ennen käytännön toteutusta. Ennusteet kertovat siis tulevaisuuden näkymät ja simulointi mahdollistaa toiminnan tarkemman suunnittelun eri ennusteiden toteutuessa (ohjautuvuus, resurssit, kapasiteetti, jne.)

Varmista toiminnan tuloksellisuus ja mahdollista proaktiivinen johtaminen eDromos®-analytiikalla

Käyttämällä palvelujamme saat monenlaisia hyötyjä liiketoimintasi kehittämiseen ja johtamiseen:

 • Ongelmien juurisyiden selvittäminen
 • Vaikuttavat valinnat toiminnan ja prosessien kehittämisessä
 • Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen
 • Laadun ja vaikuttavuuden jatkuva parantaminen
 • Kehityshankkeiden sekä palvelu- ja prosessimuutosten
  tulosten seuranta
 • Laatujärjestelmän parempi integrointi operatiiviseen toimintaan
 • Yksikkötason toiminnan optimointi ja benchmarking
 • Tuki proaktiiviselle palvelu- ja prosessijohtamiselle jatkuvan seurannan ja johdon dashboardin kautta
 • Koko organisaation voimaistaminen jatkuvaan palveluiden ja prosessien kehittämiseen

Miten eDromos® toimii?

 
1. Syötä data

Valitse oleellinen data ja syötä se eDromos®-sovellukseen. Dataa voidaan hakea ja yhdistää useista eri lähteistä.

2. Määrittele prosessit

Määritele haluamasi prosessi, polku tai kokonaisuus ja valitse tärkeimmät avaintekijät.

3. Analysoi prosessia

Määritelty prosessi näkyy analysointia varten visuaalisesti kaikkine tietoineen helposti ja nopeasti.

4. Muunna simulaatioksi

Prosessimalli muuttuu interaktiiviseksi simulaatioksi. Testaa uusia skenaarioita, kunnes löydät prosessille tehokkaimman kehityspolun.

5. Toteuta, seuraa ja johda

Valitse tehokkain skenaario, tee viisas toteutuspäätös ja jalkauta uusi toimintamalli käytäntöön.

Lataa eDromos®!

eDromos® on tarjolla useina eri vaihtoehtoina organisaatioiden ja yksityishenkilöiden tarpeisiin. Akateemisen lisenssin voi hankkia ottamalla yhteyttä myyntiimme: sales@synesa.com
eDromos®-testiversion lataaminen ei vaadi rekisteröitymistä, mutta pyydämme täyttämään nimettömän kyselyn kokeilun jälkeen täällä.

Lataa ja tutustu

Ominaisuudet

Lataa tietoa eDromos®-sovellukseen eri tietolähteistä ja valmistele data datakonfiguraationäkymässä varsinaista analyysia varten. Yhdistä eri tietolähteitä haluamallasi tavalla, rikasta dataa tarvittaessa uusilla sarakkeilla ja aseta eri suodattimia rajaamaan dataa esimerkiksi koskemaan tiettyä asiakasryhmää.

Helppo tietolähteiden tuonti ja määrittely
Määritä sarakkeiden tietotyypit hetkessä
Tuetut tiedostotyypit: CSV, XLS, XLSX
Lajittele ja suodata tietolähteitä haluamallasi tavalla
Yhdistä eri tietolähteet kätevästi
Määrittele datakonfiguraatio haluamallasi tavalla
Hyödynnä erilaisia suodattimia

Yksikköanalyysin kautta saat hyvän yleiskäsityksen käytettävissä olevan datan sisällöstä ja datan perustunnusluvuista. Yksikköanalyysia voit näin hyödyntää esimerkiksi datan validoinnissa ja valmistavana askeleena kohti varsinaista prosessianalyysiä.

Suodata kätevästi nimen mukaan
Määritä suoraan suodattimien siirtymät
Ristiintaulukoi helposti kahta tai kolmea saraketta (pivotointi)
Tarkastele valitun sarakkeen frekvenssejä helposti taulukkomuodossa
Tarkastele tapahtumamääriä myös pylväsgraafina
Visualisoi frekvenssit sankey-diagrammina
Tallenna pylväsgraafi png-tiedostoksi

eDromos® tarjoaa useita prosessien louhintaan perustuvia vaihtoehtoja prosessien tai asiakasvirtojen kuvaamiseen. Hyödynnä Synesan omaa prosessikonfiguraattoria kuvaamaan prosessia vaihekohtaisilla ja yksityiskohtaisilla määrityksillä. Prosessikonfiguraattoria voit käyttää esimerkiksi mallintamaan tavoiteprosessin, jonka jälkeen näet kuinka suuri osa caseista noudattaa määriteltyä tavoiteprosessia tai arvioimaan toistuvaisluonteisten tapahtumien tiheyttä ja poikkeamia toistuvuuksissa. Voit kuvata prosessin myös ilman tarkkoja määritteitä, jolloin näet lopputuloksena datassa esiintyvän kaiken prosessivariaation. 

Ennen-jälkeen analytiikalla voit arvioida prosessimuutosten vaikutuksia. Aseta tarkastelumäärityksessä keskelle kiintopiste ja kiintopisteen molemmille puolille tarkasteltavat tapahtumat aikaikkunoineen: näet tällöin prosessikäytöksen muutokset ja voit arvioida erilaisten prosessimuutosten vaikuttavuutta. 

Louhinnan lopputuloksena käytössäsi on visuaalinen, animoitava ja interaktiivinen prosessigraafi, joka on varustettu prosessikokonaisuutta ja sen vaiheita koskevilla tilastotiedoilla. Graafista pääset pureutumaan mm. aktiviteetti- ja kaarikohtaisiin tilastoihin, sekä tutkimaan prosessivariaatiota, prosessin läpimenoaikoja sekä selittäviä tekijöitä ilmiöiden taustalla. Lisäksi ratkaisu koostaa käyttöösi yhteenvedon louhitun mallin tärkeistä perustiedoista. Louhinnan ja analyysin tulokset on mahdollista myös viedä dashboard-näkymiin toiminnan jatkuvaa seurantaa varten.

Lajittele prosessikonfiguraatioita nimen tai aikaleiman mukaan
Määritä prosessikonfiguraattori tukemaan valittua tavoitetta
Määritä haluamasi tavoite- tai ihanneprosessi
Määritä vaihekohtaiset attribuutti- ja siirtymäaikaehdot
Voit määrittää minimi- ja/tai maksimiajat (min, h, pv, vko, v)
Ohita epäolennaiset tapahtumat helposti
Ota myös kaikki irti ennen ja jälkeen analytiikasta
Arvioi tehokkaasti prosessi- tai palvelukäytöksen muutosta
Löydä toistuvuudet ja tee johtopäätöksiä niistä
Lopputuloksena saat havainnollistavan visuaalinen sekä interaktiivinen graafin

Simulointikonversion avulla saat muunnettua nykytilan faktapohjainen prosessimallin ja siihen liittyvät perusparametrit automaattisesti simulaatiomuotoon. Muunnoksen myötä simulaatiomallia ei tarvitse rakentaa alusta alkaen käsityönä, mikä on ollut perinteisesti simulointimallien muodostamisen lähtökohta. Näin ollen simulointikonversion ansiosta ja simulaation perustan muodostuessa faktapohjaisesta nykytilan mallista pääset tekemään varsinaisia simulaatiokokeita ja erilaisia mitä jos -skenaarioita nopeammin ja luotettavammin. 

Simulointi tarjoaa virtuaalisen testialustan erilaisten mitä jos -skenaarioiden tekemiseen. Simuloinnilla voit kokeilla erilaisia kehittämisehdotuksia ja löytää eri vaihtoehtojen joukosta soveltuvimman. Simuloinnilla voidaan siten välttää raskaat pilotit ja viedä vasta parhaaksi todetut ideat käytäntöön. eDromos®-sovelluksessa saat muodostettua simulointimallin nykytilanteen analyysin pohjalta, mutta tarvittaessa voit rakentaa simulointimallin eri elementteineen myös käsityönä alusta alkaen. Tyypillisiä simulointiskenaarioita ovat esimerkiksi muutokset volyymeissa, kapasiteeteissa, kustannuksissa, palvelutapahtumien kestoissa sekä palveluiden aukioloajoissa ja näiden vaikutusten arviointi käyttöasteisiin, läpimenoaikoihin, jonotilanteisiin ja kustannuksiin.

Kloonaa simulointimalli helposti
Animoinnin avulla saat enemmän irti simulointimallista
Tarkastele aktiviteettien kuormitusta ja jonotilanteen kehittymistä
Kerää havainnollisia tilastoja esimerkkiajoista (esim. käyttöaste, jonotilanne, resurssien käyttö, kapasiteetti, kustannusten kertyminen)
Määritä simulaation kesto
Lisää helposti uusia elementtejä tai objekteja (esim. resurssit, jonot ja aktiviteetit)
Priorisoi entiteetit ja valitse resurssit
Tarkastele myös erilaisia jakaumia
Tarkastele arvojen kehittymistä ajan yli

Ratkaisuun kuuluvan projektirakenteen avulla voit sijoitella datakonfiguraatioita ja analysointimalleja loogisiin, toisiinsa liittyviin kokonaisuuksiin. Tämä helpottaa mallien ylläpidettävyyttä mallien määrän kasvaessa ja mahdollistaa toisaalta myös tiedon tehokkaamman hallinnoinnin ja jakamisen esimerkiksi kollegoiden kanssa.

Lajittele konfiguraatiot, prosessi- ja simulointimallit loogisiksi kokonaisuuksiksi
Luo uusia projekteja
Määritä projektien näkyvyys käyttäjäkohtaisesti
Selaa kaikkia projekteja kätevästi yhdestä näkymästä