Facebook LinkedIn Twitter Home Youtube
Simulointi ja eDromos® White Paper

Synesa Solutions eDromos® on ainutlaatuinen kotimainen prosessien louhinnan ja simuloinnin yhdistävä työkalu toimialariippumattomaan prosessien analysointiin ja kehittämiseen. Simulointi ja eDromos® -dokumentissa tutustutaan tarkemmin simulointiin menetelmänä ja eDromos®-ratkaisun simulointitoiminnallisuuden käyttöesimerkkiin, jossa simuloidaan kahvilaliikeidean toimintaa ja arvioidaan sen toteuttamiskelpoisuutta. Dokumentti on suunnattu kaikille, jotka haluavat saada tarkemman käsityksen systeemisimuloinnin toimintaperiaatteista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Lataa dokumentti: Simulointi ja eDromos® (PDF, 2 Mt)


Mitä systeemisimulointi on?

Systeemisimulointi (stokastinen diskreetti tapahtumapohjainen simulointi – SDES) on menetelmä, jota käytetään mallintamaan ja simuloimaan järjestelmiä tai prosesseja, jotka sisältävät satunnaisia tapahtumia ja päätöksiä diskreetissä (askelittain etenevässä) ajassa. Esimerkkejä tällaisista järjestelmistä ovat:

 • Terveydenhoito, terveyskeskukset, sairaalat ja näihin liittyvät potilasprosessit
 • Sairaaloiden, teollisuuslaitosten ja julkisten tilojen suunnittelu
 • Pankki- ja rahoitusala, lainaprosessit, riskienhallinta
 • Teollisuus, valmistus ja tuotanto, varastojen hallinta
 • Liikennejärjestelmien suunnittelu, tiet, rautatiet, satamat ja lentokentät
 • Ympäristö- ja energiatekniikka, jätehuolto
 • Toimitusketjut ja logistiikka
 • Kaupan ja verkkokaupan alojen myynti-, toimitus-, palautus- ja asiakaspalveluprosessit
 • Hotelli-, ravintola- ja matkailutoiminnan myynti- ja asiakaspalveluprosessit
 • Huoltotyöprosessit ja huoltotöiden tilausprosessit
 • Tietoliikenne, puhelinkeskukset ja verkkoresurssit
 • Pelastustehtävät, hätätilanteiden ja katastrofien hallinnan prosessit
 • Erilaiset johtamisprosessit
 • Koulutusprosessit ja niiden tehokkuuden arviointi
 • Huoltovarmuus ja turvallisuus

sekä yleisesti kaikki toimialat, joissa simuloitavat entiteetit (asiakkaat, potilaat, oppilaat, ajoneuvot, lentokoneet, laivat, kontit, tuotteet, datapaketit, koneiden osat, tilaukset, pelastustehtävät, huoltotyöt, lainahakemukset, päätökset…) etenevät prosessissa vaiheittain erilaisia prosessipolkuja pitkin ja niihin vaikuttavat todennäköisyysjakaumilla mallinnettavat satunnaiset käsittelyajat ja muut tapahtumat. Vain harvoja yksinkertaisia rajoitettuja satunnaistekijöitä sisältäviä jonomalleja on mahdollista ratkaista suoraan laskemalla, käytännössä lähes kaikkien reaalimaailman prosessien analysointi vaatii niiden toiminnan simulointia.

Kokeile – tutki – testaa – varaudu – toteuta: Simuloinnin avulla varaudut tulevaan tutkimalla ja kokeilemalla erilaisten poikkeustilanteiden, toimintatapojen ja uusien liikeideoiden toimintaa ilman riskejä.

Mitä tuloksia simulaatiomalli tuottaa?

Simulaatiomalli (”Digital Twin”) tuottaa samanlaista tilastollista dataa kuin todellinen toiminnassa oleva prosessikin. Simulaatiomalleilla voidaan riskittömästi ja edullisesti kokeilla minkälaisia vaikutuksia erilaisilla vaihtoehdoilla, muutoksilla ja tapahtumilla olisi todelliseen operatiiviseen prosessiin. Myös puhtaasti hypoteettisten prosessien mallintaminen ja niiden toiminnan tutkiminen on mahdollista.

Systeemisimuloinnin keskeisiä tuloksia ovat esimerkiksi:

 • Läpikulkuajat 📈 (aikajakauma, joka kuvaa sitä kuinka kauan entiteetit viettävät aikaa lähdepisteen ja poistumispisteen välillä koko prosessissa tai sen tietyssä osaprosessissa).
 • Jonojen pituuksien ja jonotusaikojen jakaumat 📈 (miten pitkiksi jonot kasvavat, miten ne toimivat ja millaisia jonotusaikoja on odotettavissa).
 • Toimintojen käyttöasteet 📊 (minkä osuuden ajasta palvelimet, esimerkiksi asiakaspalvelijat, käsittelevät entiteettejä ja minkä osuuden ajasta odottavat töitä toimettomina).
 • Poistumat ja keskeytykset 📈 (mikäli malli sisältää kohtia, joissa asiakkaat esimerkiksi keskeyttävät jonottamisen ja poistuvat jos jonojen pituudet tai jonotusajat kasvavat liikaa).
 • Resurssien käyttöasteet 📊 (kuinka resurssivarantojen resursseja hyödynnetään).
 • Kustannukset ja tuotot 💶 (voidaan ottaa mukaan simulaatiomallin eri vaiheisiin sekä kappalemääräperusteisina että aikaperusteisina juoksevina arvoina).

Simuloitavasta prosessista voidaan tehdä erilaisia skenaarioita, joissa simuloitavaan toimintaprosessiin on tehty kokeellisia muutoksia joiden vaikutuksia halutaan tutkia.

Simuloinnin avulla ennakoit tulevia tilanteita ja varaudut niihin tekemällä tietopohjaisia viisaita päätöksiä – riskittömästi. Käytä eDromos®-simulaatiotoiminnallisuutta SaaS-pilvipalveluna tai omalla tietokoneellasi itse, tai tilaa valmis yksityiskohtainen simulaatiotutkimus yrityksesi toiminnan tehostamiseksi tai toimintaprosessiesi käyttäytymisen ennakoimiseksi eri tilanteissa Synesa Solutionsilta. Systeemisimulointi soveltuu kaikille toimialoille.

Lataa dokumentti: Simulointi ja eDromos® (PDF, 2 Mt) ja lue lisää simuloinnin tarjoamista mahdollisuuksista (mukana käyttöesimerkki).

(Tutustu myös Combining Process Mining and System Simulation -dokumenttiin, jossa käsitellään myös eDromos®-ratkaisun prosessianalytiikkatoimintoja ja automaattista simulaatiomallien generointia.)

Laadukas ja osallistava johtaminen on keskeisessä asemassa paremman asiakaskokemuksen luomisessa. Sitoutunut ja hyvin johdettu henkilöstö vaikuttaa suoraan asiakastyytyväisyyteen useilla tavoilla.

Hyvin johdetussa organisaatiossa työntekijät tuntevat olevansa tärkeä osa tiimiä ja heidän mielipiteitään arvostetaan. Tämä johtaa parempaan motivaatioon ja työtyytyväisyyteen, mikä taas heijastuu suoraan asiakaspalveluun. Sitoutunut henkilöstö on valmiimpi panostamaan ylimääräistä vaivaa asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi.

Kun toteutamme tehokkaasti osallistavaa johtamista, luomme sitoutuneen ja tyytyväisen henkilöstön, ja näin vahvan perustan loistavalle asiakaskokemukselle. Jokainen pieni lisäpanos ja hyvin hoidettu yksityiskohta vaikuttavat suuresti siihen, miten asiakkaamme kokevat palvelumme. Osallistavan johtamisen vaikutuksia asiakasprosessien toimintaan pystyy seuraamaan jatkuvasti Synesa Solutions Oy:n eDromos®-analytiikan avulla.

Synesa Solutionsin ja Innoduelin osallistavan johtamisen työkaluilla:

🧑‍💼   Esihenkilöt keräävät tiimiltä nopeasti ja tehokkaasti palautetta ja kehittämisideoita – ja kehittävät tiedon perusteella arjen sujuvuutta.
⚖️   Tiimiläiset voivat itse priorisoida antamansa ehdotukset.
🔭   Liiketoiminta- ja HR-johto voivat seurata prosessin tehokkuutta ja tiimikohtaisia eroja.
🔎   Päivittäisjohtamisen kehittäminen on tietoon perustuvaa.
📈   Luot valmiuden sosiaalisen vastuullisuuden raportointiin.
💰   Parannat asiakas- ja työntekijätyytyväisyyden kautta kannattavuutta.

Näin se toimii:

1. Kerää kehittämisideoita ja palautetta

2. Analysoi tulokset

3. Kehitä toimintaa tulosten pohjalta

 • Tiimiläiset voivat vaikuttaa tiimin arkeen ja tekemiseen, ja saavat mahdollisuuden osallistua jatkuvaan tiimin toiminnan kehittämiseen Innoduelin avulla.
 • Tiimivetäjät voivat hyödyntää tiimiltä saatuja vastauksia ja toteuttaa priorisoituja toimenpide-ehdotuksia ja tehdä tiimin arjesta sujuvampaa.
 • eDromokseen kertyvän tiedon ja analyysivälineiden avulla voidaan seurata, analysoida ja tukea organisaation yksiköiden ja tiimien esimiesten osallistavan johtamisen toteutumista ja tukea esimiehiä, joilla on haasteita.
 • Lisäksi eDromoksen avulla voidaan seurata miten osallistava johtaminen vaikuttaa toimintaan, kuten esimerkiksi asiakasprosessien sujuvuuteen, tehokkuuteen ja yleensä laatuun.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä: antti.kalliokoski@synesa.com tai jussi.simolin@innoduel.com.

Tekoäly, koneoppiminen, prediktiivinen analytiikka, hyödynnätkö jo niitä omassa liiketoiminnassasi? AI-menetelmät tulevat vauhdilla kaikille toimialoille, joten niiden käyttöönottamisen kanssa ei kannata viivytellä. Tekoälyratkaisujen käyttöönotossa liikkellelähtö voi kuitenkin tuntua hankalalta.

Proaktiivisen prosessien optimointiin ja simulointiin kehitetyn eDromos®-pilvipalvelun Lisäksi Synesa Solutions tarjoaa myös matalan kynnyksen asiantuntijapalvelut yrityksesi datan AI-soveltuvuuden arviointiin. Datatiedeasiantuntijamme tohtori Pentti Nakarin kesä-elokuun Datan AI-checkit tutustumishintaan 15.6. asti (rajoitettu saatavuus – varmista paikkasi ottamalla yhteyttä sähköpostitse: antti.kalliokoski@synesa.com).

Ota yhteyttä: antti.kalliokoski@synesa.com. Kerromme mielellämme lisää!

Siirry reaktiivisesta prosessianalytiikasta uuden sukupolven proaktiiviseen prosessien kehittämiseen

Tutustu Synesa Solutionsin englanninkieliseen white paper -julkaisuun: Combining Process Mining and System Simulation ja lue lisää eDromos® -ratkaisun ainutlaatuisista prosessien louhinnan ja simuloinnin yhdistävistä ominaisuuksista.

Lue lisää Synesa Solutions eDromos® -ratkaisua hyödyntävistä kursseista:

Prosessien ja toiminnan tietoperusteinen kehittäminen ja johtaminen -kurssi

Palvelu- ja hoitoprosessien tietoperusteinen kehittäminen ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa -kurssi

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on selvittänyt, miten Synesa Solutions eDromos®-sovelluksen avulla voidaan tutkia asiakkaan hoitoa ja hoitopolkua päivystyksessä.

Pilotissa käsiteltiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin päivystyksen hoitojaksojen dataa kolmen vuoden ajalta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin päivystyksen käyntimäärät ovat noin 40 000 – 50 000 vuodessa ja yhdellä asiakkaalla voi olla useita käyntejä eri hoitotoimenpiteissä, laboratoriossa tai röntgenissä. Data käsiteltiin niin, että potilaiden henkilötietoja ei voinut tunnistaa.

Pilotissa havaittiin viiveitä potilaan siirtymisessä röntgentutkimuksiin ja jatkohoitoon, muuta kiireellinen hoito esimerkiksi päivystyksestä tehohoitoon sujuu hyvin.

eDromos®-simulointitoimintojen avulla on myös mahdollista simuloida erilaisia muutoksia, joilla on vaikutusta terveyspalveluihin. Näin voidaan esimerkiksi varautua ruuhkatilanteisiin paremmin ja analysoida kustannusvaikutuksia.

Pilotti toteutettiin yhteistyössä yhteispäivystyksen, tietohallinnon sekä kehittämisyksikön kanssa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Tavoitteena on, että eDromos®-sovellusta voitaisiin jatkossa käyttää toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa hyvinvointialueella.

Lue lisää: https://hoivajaterveys.fi/etela-pohjanmaan-shp-selvitti-paivystyksen-sujuvuutta-edromos-sovelluksella-tarkeita-havaintoja-viiveista/

eDromos®-kokeiluversio on saatavilla Docker-asennuspaketin lisäksi nyt myös manuaalisena asennusvaihtoehtona. Molemmat asennustavat ovat käytettävissä Windows, Mac ja Linux -ympäristöissä.

Lataa ilmainen kokeiluversio

Älykäs selviää tilanteista, joihin viisas ei joudu.

Synesa Solutionsin kehittämä eDromos® yhdistää ainutlaatuisella tavalla prosessienlouhinnan, simuloinnin ja laajan valikoiman muita analytiikkamenetelmiä yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi joka auttaa organisaatiotasi myös varautumaan pahimpaan. Voit lukea lisää eDromosin ominaisuuksista lataamalla englanninkielisen PDF-esitteen.